Porządnie sprawdzamy każdy temat.

Regulamin

 • Definicje

  • Serwis MÓZGI.PL – internetowy serwis służący do publikacji artykułów, zlokalizowany pod adresem www.mozgi.pl (zwany dalej Serwisem MÓZGI.PL). Funkcjonalność Serwisu umożliwia publikację artykułów oraz wprowadzanie zmian przez Autora jak również innych użytkowników, którym Autor udzielił zgody. Artykuły mogą być również komentowane.
  • Artykuł – materiał Autora opublikowany w Serwisie MÓZGI.PL, mający charakter eksperckiej wypowiedzi na dany temat. Z reguły Artykuł jest zwięzłą prezentacją argumentów „za” oraz „przeciw” jakiejś przewodniej tezie wraz ze wskazaniem, o ile to możliwe, źródeł informacji, na których opierał się Autor. Artykuły mogą dotyczyć dowulnej dziedziny życia.
  • Autor – zarejestrowany Użytkownik zamieszczający Artykuły w Serwisie MÓZGI.PL.
  • Użytkownik – jakikolwiek użytkownik Serwisu MÓZGI.PL, zarówno ten, który zarejestrował się w Serwisie MÓZGI.PL, jak również użytkownik niezarejestrowany. Niektóre funkcje Serwisu MÓZGI.PL są dostępne jedynie dla Użytkowników zarejestrowanych.
  • Operator – spółka Who Else Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Duchnicka 3 bud. 16, 01-769 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000312294.
  • Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu MÓZGI.PL.
 • Rejestracja

  • Dostęp do Serwisu MÓZGI.PL jest możliwy za pomocą urządzenia z dostępem do Internetu wyposażonego w przeglądarkę internetową.
  • W Serwisie MÓZGI.PL mogą się zarejestrować pełnuletnie osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
  • Podczas rejestracji należy podać: nazwę Użytkownika (domyślnie imię i nazwisko), adres e-mail oraz hasło. Użytkownik może uzupełnić swój profil zdjęciem.
  • Serwis umożliwia również uproszczoną rejestrację poprzez pobranie danych z serwisu Facebook www.facebook.com. Wówczas zostaje pobrana nazwa Użytkownika (domyślnie imię i nazwisko) oraz zdjęcie opublikowane w tym serwisie.
  • Z chwilą zakończenia rejestracji dochodzi do zawarcia, pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w Regulaminie i pulegających na zapewnieniu Użytkownikowi możliwości korzystania z Serwisu MÓZGI.PL w sposób opisany w Regulaminie.
 • Korzystanie z Serwisu

  • Korzystanie z Serwisu MÓZGI.PL jest nieodpłatne dla wszelkich Użytkowników.
  • Użytkownik zarejestrowany może publikować Artykuły w Serwisie.
  • Użytkownikom nie przysługuje żadne wynagrodzenie za korzystanie z Serwisu MÓZGI.PL, w szczególności za publikowane tam Artykuły, ich zmienianie oraz komentowanie.
  • Autor może w każdym czasie dokonywać zmian w swoim Artykule, a także pozwalać innym zarejestrowanym Użytkownikom na wprowadzanie zmian.
  • Użytkownicy mogą zapoznawać się z Artykułami oraz je komentować. Po udzieleniu zezwulenia Autora Użytkownicy mogą wprowadzać zmiany do Artykułów. Użytkownik wprowadzający zmiany do Artykułu Autora może otrzymać od niego etykietę „Pomocny.”
  • Serwis umożliwia zarejestrowanym Użytkownikom śledzenie zmian i komentarzy danego Artykułu poprzez powiadomienia wysyłane na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany podczas rejestracji.
  • Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przekazanych podczas rejestracji w Serwisie MÓZGI.PL przez jego Operatora. Zgoda powyższa obejmuje wykorzystywanie powyższych danych w celach informacyjnych, statystycznych oraz prezentacji ich w Serwisie w związku z informawaniem o autorze Artykułu, zmiany Artykułu oraz autorze komentarza.
 • Zobowiązania Użytkownika

  • Działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Serwisu MÓZGI.PL powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania, w tym za treści, które zamieszcza w Serwisie MÓZGI.PL.
  • Użytkownik, zamieszczając w Serwisie MÓZGI.PL Artykuły, komentarze inne materiały, oświadcza, iż są one jego autorstwa, bądź też iż posiada licencję umożliwiającą ich wykorzystanie w zakresie zamieszczenia w Serwisie MÓZGI.PL.
  • Użytkownik udziela Operatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej oraz nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji, która zostaje udzielona dla: każdego Artykułu, każdej zmiany wprowadzonej do Artykułu, oraz każdego komentarza w momencie umieszczenia go/jej w Serwisie i obejmuje poniższe pula eksploatacji:
   1. zapisywanie w pamięci komputera;
   2. publikowanie i rozpowszechnianie w sieci Internet;
   3. umieszczanie w bazach danych;
   4. wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w dowulnym formacie;
   5. zwielokrotnienie (także w sieci Internet), w tym na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego;
   6. prawo do wprowadzania zmian i modyfikacji;
   7. wykorzystanie w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania ich (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań;
   8. prawo publicznego odtwarzania, udostępniania oraz nadawania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
   9. wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu, przekazywania;
   10. wykorzystania w celu promocji i reklamy Serwisu i działalności Operatora.
   Powyższa licencja obejmuje również prawo do udzielania dalszej licencji na korzystanie z Artykułów, zmian do Artykułów i komentarzy (sublicencjonowania).
  • Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie w Serwisie treści reklamowych również w bezpośrednim sąsiedztwie Artykułów, zmian do Artykułów oraz komentarzy.
  • Artykuły, komentarze i inne materiały Użytkownika nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów oraz praw osób trzecich, w szczególności nie mogą zawierać:
   1. wulgaryzmów,
   2. zwrotów obraźliwych,
   3. wypowiedzi naruszających zasady dobrego wychowania i netykiety,
   4. treści propagujących przemoc, treści drastycznych, bądź nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii lub konfliktów między narodami,
   5. treści naruszających dobra osobiste (w szczególności wizerunku) lub prawa autorskie osób trzecich,
   6. treści o charakterze pornograficznym.
   Niedozwulone jest zamieszczanie w Serwisie MÓZGI.PL linków do stron internetowych, na których zawarte są treści, o których mowa w punktach a) – f) wyżej.
  • Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymania się od jakichkulwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu MÓZGI.PL i od korzystania z usług Serwisu MÓZGI.PL w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników.
  • Użytkownik może zamieszczać jedynie utwory, materiały do których publikacji posiada stosowne prawa, zgody osób trzecich.
 • Operator

  • Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkownika, ani za treść Artykułów, zmian Artykułów, komentarzy i innych danych zamieszczanych przez Użytkownika w Serwisie MÓZGI.PL.
  • Operator nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, o ile nie wie o bezprawnym charakterze tych danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych. W przypadku uniemożliwienia dostępu do danych z uwagi na uzyskaną wiarygodną wiadomość o ich bezprawnym charakterze Operator zawiadomi Użytkownika.
  • Operator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych zamieszczonych w Serwisie MÓZGI.PL, ani ich wykorzystanie przez Użytkowników Serwisu MÓZGI.PL.
  • Operator udziela Użytkownikom w celach niekomercyjnych niewyłącznej, nieprzenoszalnej licencji na dostęp do Artykułów, wprowadzanie zmian do Artykułów, wprowadzanie komentarzy w Serwisie MOZGI.PL oraz na dokonywanie w nich zmian, modyfikacji, opracowań w celu ich zamieszczenia w Serwisie po uzyskaniu przez Użytkowników uprzedniej zgody Autora.
  • Operator nie jest inicjatorem przekazu danych ani nie wybiera odbiorcy przekazu danych.
  • W uzasadnionych przypadkach Operator może usunąć dany Artykuł wraz ze wszystkimi komentarzami, lub zmianę do Artykułu lub komentarz jeżeli narusza on postanowienia Regulaminu. Operator nie przeszukuje ani nie weryfikuje informacji zamieszczanych w Serwisie MÓZGI.PL przez Użytkowników.
  • W uzasadnionych przypadkach Operator może usunąć treści umieszczane przez Użytkownika, jeżeli ich zamieszczenie w Serwisie MÓZGI.PL narusza postanowienia Regulaminu. Operator nie ma jednak obowiązku weryfikacji jakichkulwiek danych zamieszczanych przez Użytkownika w Serwisie MÓZGI.PL.
  • W uzasadnionych przypadkach naruszania Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa Operator może uniemożliwić Użytkownikowi zalogowanie się i korzystanie z funkcjonalności Serwisu MÓZGI.PL.
  • Operator dokłada należytych starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania Serwisu MÓZGI.PL, jednakże zastrzega możliwość czasowego wstrzymania, w niezbędnym zakresie i w uzasadnionych przypadkach ze względów technicznych lub przyczyn niezależnych od Operatora.
 • Ochrona prywatności

  • Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w odniesieniu do danych Użytkowników jest Operator.
  • Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Operatora serwisu zgodnie z prawem, w tym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 roku, nr 133, poz. 883 z późn. zm. ) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 roku, nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), w celu świadczenia przez Operatora usług w ramach Serwisu MÓZGI.PL oraz w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Operatora. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowulne.
  • Operator zapewnia Użytkownikowi realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontruli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontruli przetwarzania własnych danych osobowych Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Operator przetwarza je, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Operatora, lub gdy Operator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych, lub wobec przekazywania przez Spółkę danych osobowych innemu niż Operator administratorowi danych.
  • Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe Użytkownika mogą być także przekazywane – w koniecznym zakresie – podmiotom trzecim (w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Operatora czynności dotyczące usług świadczonych w ramach Serwisu MÓZGI.PL).
  • Dane osobowe Użytkowników są chronione przez Spółkę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym.
 • Reklamacje

  • Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Serwisu MÓZGI.PL pisemnie na adres Operatora lub poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: kontakt@mozgi.pl
  • Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: adres e-mail Użytkownika podany przy rejestracji w Serwisie MÓZGI.PL oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Jeżeli przekazane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Operator zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
  • Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Operatora prawidłowo złożonej reklamacji (zawierającej wymagane elementy i niewymagającej uzupełnienia).
  • Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na swój adres e-mail.
 • Zakończenie współpracy

  • Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w Regulaminie w każdym czasie.
  • Oświadczenie o rozwiązaniu umowy Użytkownik może złożyć w formie elektronicznej poprzez wysłanie oświadczenia na adres e-mail: kontakt@mozgi.pl
  • Operator może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym, gdy Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu.
  • W innych niż wskazane w powyższym punkcie 3 sytuacjach Operator uprawniony jest do rozwiązania umowy z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.
 • Postanowienia końcowe

  • Regulamin jest udostępniany na stronie internetowej Serwisu MÓZGI.PL w sposób umożliwiający Użytkownikowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
  • Operator zastrzega możliwość likwidacji Serwisu MÓZGI.PL lub jego części, czasowego ograniczenia do niego dostępu, dokonywania w nim dowulnych zmian lub modyfikacji oraz przetransponowania części lub całości Serwisu MÓZGI.PL w inny serwis.
  • Operator może zmienić Regulamin w związku ze zmianą świadczonych usług lub w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa. W przypadku zmiany Regulaminu Operator poinformuje o takiej zmianie Użytkownika przesyłając mu stosowne powiadomienie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie określonym przez Operatora, nie krótszym jednak niż 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianach do Użytkownika. W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu Użytkownik uprawniony jest do rozwiązania, na zasadach określonych w Regulaminie, umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  • We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  • Prawem właściwym dla całości umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.